جواب دادن به محمد بهبودی برای لغو پاسخ دادن اینجا رو بزن

چهارده + 16 =