تبریک رتبه اول پرورش در ناحیه

کسب رتبه اول ناحیه و دوم استان در رشته پرورشی را به کلیه دانش آموزان و مربیان به خصوص معاونت محترم پرورشی آموزشگاه تبریک عرض می نماییم.

Leave A Comment?

2 × 2 =