نفرات برتر جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ناحیه ای

رشته تحقیق و پژوهش:یوسف بنکدار- امیرحسین محمدی
زبان انگلیسی:معین فراهانی- علی محمد ابوالحسنی-مبین رنجبر
علوم آزمایشگاهی:یاسین محمودی – مهدی نژاد شاهرخ آبادی

Leave A Comment?

12 + هفت =