1. محمد متین گندمی نصر آبادی

    حس خوب و انگیزه و شور و شوق خیلی بالایی نسبت به شروع مدارس و یک سال بزرگ تر شدن و اموختن اطلاعلات جدید دارم و در خودم امادگی لاازم برای درس خواندن و پیشرفت را میبینم.

Leave A Comment?

18 − سه =